Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

KLASA: 021-04/17-01/103

URBROJ: 2133/1-08/01-17-01

Karlovac, 27. lipnja 2017.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

           s a z i v a m

  1. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 6. srpnja 2017. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

           

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

- vijećnička pitanja i prijedlozi

 

  1. 1. Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
  2. 2. Imenovanje stalnih radnih tijela Županijske skupštine
  3. 3. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Karlovac
  4. 4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju srpanj – prosinac 2017. godine
  5. 5. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika župana
  6. 6. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije
  7. 7. Imenovanje članova školskih odbora – u ime osnivača, za osnovne, srednje škole i učeničke domove kojima je osnivač Karlovačka županija

 

Predsjednik

Županijske skupštine

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

_______________________________________________________

DOPUNA MATERIJALA ZA 2. SJEDNICU

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT