Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

KLASA: 021-04/17-01/19
URBROJ: 2133/1-08/01-17-01
Karlovac,  16. veljače 2017.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

27. sjednicu Županijske skupštine za petak, 17. ožujka 2017. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana za II polugodište 2016. godine
3. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2016. godini
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2016. godinu
6. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu - obrazloženje

        - Odluka

          PriloziRAZDJEL IRAZDJEL IIRAZDJEL IIIRAZDJEL IV;

                       RAZDJEL VRAZDJEL VIRAZDJEL VIIRAZDJEL VIIIRAZDJEL IX.
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2017. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o županijskim porezima
9. a) Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

    - Dokument: Ciljane IV. izmjene i dopune PPKŽ

    b) Donošenje Programa praćenja stanja okoliša i načina provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi plana Ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
10. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Karlovačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2021. godine
11. Prijedlog Odluke o donošenju Studije prometnog razvoja Karlovačke županije
    - Dokument: Studija prometnog razvoja KŽ ZIP

     - Dokument: Strateška Studija o utjecaju Studije prometnog razvoja KŽ na okoliš 

12. Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Karlovačke županije
13. Prijedlog Odluke o provođenju Projekta rekonstrukcije pomoćne građevine u plinsku kotlovnicu, rekonstrukcije razvoda grijanja i ugradnja termostatskih ventila sa uređenjem dvorišnog prostora
14. a) Prijedlog Izvješća o provedbi Akcijskog plana socijalnih usluga za 2016. godinu
      b) Prijedlog Akcijskog plana socijalnih usluga za 2017. godinu
15. a) Prijedlog Izvješća o provedbi Akcijskog plana razvoj palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2016. godinu
      b) Prijedlog Akcijskog plana razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2017. godinu
16. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije za 2016. godinu
17. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2016. godini
18. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2017. godini
19. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac u 2017. godini
20. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2017. godini
21. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini
22. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2016. godini
23. Davanje suglasnosti na Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 2017. – 2019. godine
24. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2016./2017.
25. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2017. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
      b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2017. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
26. Prijedlog Operativnog plana investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2017. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
27. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2017. godini, kojima je Karlovačka županija osnivač
28. Davanje suglasnosti na prijedlog odluke o visini participacije roditelja učenika Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2017./2018.
29. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Glazbene škole

30. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Vojnić o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Vojnić
31. Prijedlog imenovanja članova školskih odbora:
          - Tehnička škola Karlovac
          - Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac
          - Učenički dom Ogulin
32. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2016. godinu
33. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Karlovcu


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

______________________________________________________________________

 

DOPUNA DNEVNOG REDA:

- Prijedlog Odluke donošenju Ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

(Točka 9.a dnevnog reda)

- Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za Županijski sud u Karlovcu

- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika na području Karlovačke županije

- Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Mješovito industrijsko-obrtničke škole Karlovac

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT