Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

adresa: Vranyczanyeva 4/II, 47000 Karlovac

telefon: 047-666-191; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 229

telefax: 047-666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik KŽ 23/2017) uređeno je unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, te ostala pitanja od značenja za rad Upravnog odjela za školstvo.

 

PROČELNICA - mr. sc. Marija Medić

tel: 666-191, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- organizira i koordinira rad Odjela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova, usmjerava rješavanje najsloženijih pitanja te rješava posebne probleme iz djelokruga rada,

- obavlja stručne poslove iz područja školstva i predškolskog odgoja, visokog školstva, područja mladih, kulture, tehničke kulture, sporta, informiranja te odnosa s vjerskim zajednicama i koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima, institucijama i udrugama iz navedenih područja,

- surađuje s nadležnim ministarstvima i javnim ustanovama kroz utvrđivanje planova i realizacije financiranih sredstava u pitanjima djelokruga Odjela,

- koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima i drugim institucijama i udrugama,

- koordinira pravovremenu izradu polugodišnjih i godišnjih izvješća o izvršenju proračuna prema programima/projektima/aktivnostima, sukladno opisu poslova i nadležnosti Odjela,

- obavlja druge poslove po nalogu župana

 

ADMINISTRATIVNI TAJNIK PROČELNIKA – Anita Grguraš

tel: 666-191, fax: 666-228

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- usmena i pisana korespodencija,

- vođenje odgovarajućih evidencija,

- izrada poslovnih dopisa, izvješća i zapisnika; priprema i obrada podataka; arhiviranje dokumentacije,
- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KULTURU, TEHNIČKU KULTURU i SPORT – Mirna Mohorić, prof.
tel: 666-194, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- obavlja stručne poslove iz područja kulture, tehničke kulture, sporta i informiranja,

- prati stanje i propise u ovim područjima te koordinira aktivnosti s institucijama, udrugama i drugim tijelima,
- izrađuje izvješća, analize i druge materijale iz ovih područja te prati rad nadležnih tijela,
- izrađuje prijedloge općih akata iz djelokruga rada župana i Županijske skupštine iz ovih područja,
- sudjeluje u izradi akata za odobravanje isplate sredstava,
- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ŠKOLSTVO i MLADE – Irena Božičević, prof.
tel: 666-229, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- obavlja stručne poslove iz područja školstva, predškolskog odgoja, visokog školstva i područja mladih,

- koordinira poslove u svezi provedbe postupka stipendiranja učenika i studenata,

- prati stanje i propise u ovim područjima te koordinira aktivnosti s institucijama, udrugama i drugim tijelima,

- izrađuje izvješća, analize i druge materijale iz ovih područja kao i prijedloge općih akata za župana i Županijsku skupštinu,

- prati rad i priprema materijale za sjednice Savjeta mladih,

- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DECENTRALIZIRANE i FINANCIJSKE POSLOVE u ŠKOLSTVU - Sanja Katić Butina, struc.spec.oec.

tel: 666-195, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- prati problematiku financiranja osnovnog i srednjeg školstva u nadležnosti Županije,

- prikuplja potrebne podatke za utvrđivanje sredstava za financiranje osnovnih i srednjih škola,

- sudjeluje u izradi akata za odobravanje isplate sredstava,

- vodi odgovarajuće evidencije o financijskim troškovima,

- surađuje sa školama u realizaciji financijskog poslovanja,

- obavlja poslove vezane za prijevoz učenika,

- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ANALITIČKO-FINANCIJSKE POSLOVE - Maria Stojković, univ.spec.oec.
tel: 666-197, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- prati problematiku i provedbu investicijskih i kapitalnih ulaganja u školstvu
- sudjeluje u planiranju i provođenju projekata sufinanciranih od strane EU i državnih tijela iz nadležnosti upravnog tijela
- priprema stručne materijale, izvješća i analize ostvarenja programa, namjenskog korištenja proračunskih sredstava
- sudjeluje u postupcima javne nabave iz svog djelokruga rada
- izrađuje prijedloge općih akata za župana i Županijsku skupštinu
- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika

 

VIŠI REFERENT ZA ŠKOLSTVO i MLADE - Martina Tominac, mag.oec.

tel: 666-198, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- prati problematiku financiranja školstva,
- obavlja poslove u svezi provedbe stipendija učenicima i studentima,
- prati natječaje i priprema dokumentaciju za financiranje aktivnosti vezanih za školstvo i mlade,
- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika

 

Za potrebe PROVEDBE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE zaposlene na određeno radno vrijeme:

Martina Marić, dipl. polit.
tel: 666-199, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
* za projekt KARLOVAČKA ŽUPANIJA ZA INKLUZIVNE ŠKOLE (osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju)
Ana Pešut, dipl. polit.
tel: 666-196, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
* za projekt OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE


Rad Odjela usmjeren je na velik broj ustanova, institucija, tvrtki, asocijacija i pojedinaca, dok se najčešća poslovna suradnja ostvaruje sa:
- Županom i zamjenicima Župana
- članovima županijskih radnih tijela i radnih tijela Županijske skupštine
- ostalim županijskim odjelima; najčešći kontakti sa Uredom župana i Upravnim odjelom za financije
- resornim i ostalim ministarstvima, te dr. tijelima državne uprave; Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom kulture, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije, Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvom gospodarstva i prostornog uređenja, državnim agencijama za obrazovanje
- osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima, predškolskim ustanovama, Veleučilištem
- ustanovama kulture i tehničke kulture, te udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi
- sportskim ustanovama, te sportskim klubovima i udrugama.

 

ZAKONSKA REGULATIVA

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjom školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/99, 38/09)

Zakon o sportu (NN 74/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)

Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)

Zakon o udrugama (NN 74/14)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

 

OSTALI DOKUMENTI:

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije

(čl. 35 Statuta Karlovačke županije; Glasnik KŽ 14c/18)

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018/19. 

(čl. 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; NN 45/18)

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2018/19.
(Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018/19. (NN 76/18), čl. 35. Statuta KŽ (Glasnik KŽ 14c/18), Odluka o izvršavanju Proračuna KŽ za 2018. god. (Glasnik KŽ 39b/17, 14b/18, 26/18))

Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2018/19.

(Program rada Županijske skupštine za 2018. godinu)

Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2017. godini

(Program rada Županijske skupštine za 2018. godinu)

Pravlinik o općim uvjetima izbora, utvrđivanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije(čl. 10a.  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), članak 6. Zakona o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13), čl. 35 Statuta Karlovačke županije (Glasnik KŽ 20/13), u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15))

Kriteriji za prihvaćanje i odabir programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije - pročišćeni tekst
(Kriteriji za vrednovanje, ocjenu i odabir programa javnih potreba u kulturi KŽ (Glasnik KŽ 10/15) i Izmjene i dopune Kriterijia za vrednovanje, ocjenu i odabir programa javnih potreba u kulturi KŽ (Glasnik KŽ 7/16)

Obrazac za financijsko izvješće-programske aktivnosti u kulturi

(temeljem ugovora zaključenog između korisnika i Karlovačke županije)
Obrazac za financijsko izvješće-uređenje i opremanje ustanova i udruga u kulturi, zaštita i očuvanje kulturnih dobara
(temeljem ugovora zaključenog između korisnika i Karlovačke županije)

OBRAZAC za financijsko izvješće - SPORT 2017.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT