Zakonska regulativa i propisi

GOSPODARSTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO

Razvojna strategija Karlovačke županije do 2020+
Strategija razvoja poduzetništva RH 2013. – 2020.
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Zakon o trgovačkim društvima
Zakon o obrtu
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o zadrugama
Zakon o ustanovama
Zakon o državnim potporama 

KOMUNALNI POSLOVI, PROMET I INFRASTRUKTURA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Zakon o vodama
Zakon o vodnim uslugama
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva 
Zakon o cestama 
Zakon o komunalnom gospodarstvu 
Pravilnik o obavljanju linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 116/19)
Operativni program „Zaštita okoliša“
Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017.—2030.)
Razvojna strategija Karlovačke županije do 2020+
Studija prometnog razvoja Karlovačke županije
Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa
Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine
Odluka o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja
Digitalna agenda za Europu u razdoblju do 2020. godine
Ususret europskom gigabitnom društvu 2025.
Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. god.
Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja
Program „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“.

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I LOVSTVO 

Zakon o poljoprivredi
Zakon o lovstvu

TRGOVINA,TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Zakon o pružanju usluga u turizmu
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Razvojna strategija Karlovačke županije do 2020+
Strategija razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine
Operativni program „Zaštita okoliša“ 
Operativni plan razvoja cikloturizma Karlovačke županije
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“
Akcijski plan razvoja cikloturizma
Akcijski plan razvoja zelenog turizma
Akcijski plan razvoja kulturnog turizma
Nacionalni program unapređenja obiteljskog smještaja
Akcijski plan podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma

ENERGETIKA

Zakon o energiji
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
Zakon o energetskoj učinkovitosti
Zakon o zaštiti okoliša 
Zakon o gradnji
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda
Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru
Strategija održivog korištenja energije Karlovačke županije