27. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/20-01/54
URBROJ: 2133/1-01/06-20-01
Karlovac,  16. rujna 2020.
 
Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.
 
s a z i v a m
27. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 26. studenog 2020. godine,
s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati u dvorani restorana „Kristal“, na adresi Matka Laginje 1, Karlovac
 
Predlažem sljedeći
 
D n e v n i   r e d:
- Vijećnička pitanja i prijedlozi
 
    osnivač
         osnivač 
 
 
 
 
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 
 Ivan Vučić, dipl. ing.